Általános Szerződési Feltételek

A KÖNYVELŐIRODA

KÖNYVVITELI, ADÓZÁSI, BÉRSZÁMFEJTÉSI SZOLGÁLTATÁSAIHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

 

 1. A MEGBÍZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

 1. Megbízó az együttműködés megkezdésével egyidejűleg köteles átadni a Könyvelőiroda részére
 • legalább másolatban, az eredeti okiratok egyidejű bemutatása mellett – a cég alapításával, cégbírósági bejegyzésével, adóhatósági és társadalombiztosítási státuszával kapcsolatos iratokat, valamint az élő bankszámla- és hitelszerződéseit,
 • az előző lezárt időszakok főkönyvi kivonatát, főkönyvi kartonokat, mérlegeket és azokat alátámasztó analitikákat elektronikus formában is.

 

 1. A Megbízó kötelezettsége, hogy a Könyvelőiroda feladatteljesítéséhez szükséges valamennyi gazdasági eseményre vonatkozó számviteli bizonylatot, a feldolgozás naprakészségének elősegítése érdekében havi rendszerességgel teljeskörűen, csoportosítottan, az egyes gazdasági eseményeket külön is beazonosíthatóan, időrendbe rendezve, legkésőbb a tárgyhónapot követő 5. napig – a Könyvelőiroda rendelkezésére bocsájtsa.

 

 1. Megbízó az átadásra kerülő számviteli bizonylatokat (könyvelési anyag) az alábbiak szerinti csoportosításban adja át a Könyvelőiroda részére:
 • Készpénzes bizonylatok, ezen belül:

Kiadás (A kiállítás dátuma szerint sorba rendezve)

Bevétel (A kiállítás dátuma szerint sorba rendezve)

szerint csoportosítva

 • Átutalásos bizonylatok, ezen belül:

Kiadás (A teljesítés dátuma szerint sorba rendezve)

Bevétel (A teljesítés dátuma szerint sorba rendezve)

szerint csoportosítva

 • Bankszámla kivonatok
 • Vegyes (a fentiekben nem említett könyvelési bizonylatok, a kiállítás dátuma szerint sorba rendezve)

 

 1. Kimenő számlák, valamint bankbizonylatok esetén a számlaszámoknak folyamatosnak, hiánymenteseknek kell lenniük, a rontott számláknak is szerepelni kell a sorban. Ha számla, vagy bankbizonylat hiányzik, arról a Könyvelőirodát tájékoztatni kell, pótlása a Megbízó feladata. Ha a pótlás csak határidőn túl érkezik, és annak tartalmáról a Könyvelőirodának tudomása nincs, a számla a feldolgozásból kimarad.

 

 1. A késedelmes, nem teljeskörű, hiányos, vagy az egyes gazdasági eseményeket nem azonosító iratátadásból eredő károkat, többletköltségeket és következményeket a Megbízó maga köteles viselni, ezekért a könyvelőiroda nem tartozik felelősséggel.

 

 1. Amennyiben a Megbízó az iratokat, bizonylatokat nem tételes kisérőjegyzéken adja át, őt terheli annak bizonyítása, hogy egy bizonylat átadása határidőben megtörtént.

 

 1. Minden olyan esetben, amikor a gazdasági esemény tartalmának megállapítása csak több bizonylat, irat egyeztetésével lehetséges, ezen egyeztetés elvégzése, a konkrét gazdasági esemény és paramétereinek beazonosítása és megjelölése a Megbízó feladata.

 

 1. Megbízó törvényi kötelezettségének megfelelően garantálja, hogy a jelen szerződés teljesítése során az általa átadott számviteli bizonylatok, adatok, információk mind alakilag, mind tartalmilag hitelesek, megbízhatóak a gazdasági események a dokumentumoknak megfelelően a valóságban megtörténtek. A számviteli bizonylatok feldolgozásra való átadása előtt a Megbízó köteles a bizonylatok alaki és tartalmi felülvizsgálatát elvégezni. Az átadás a Könyvelő Iroda felé igazolja, hogy a Megbízó e kötelezettségének eleget tett, és az átadott számviteli bizonylatok feldolgozhatók. A számviteli bizonylatok alaki és tartalmi hitelességéért, megbízhatóságáért, helytállóságáért a Megbízó felel.

 

 1. Bér- és jövedelem-elszámolás elvégzéséhez Megbízó legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig hiánytalanul a Könyvelőiroda rendelkezésére bocsájtja a helyes bérszámfejtéshez szükséges adatokat (a törvényi feltételeknek megfelelően vezetett munkaidő nyilvántartás, jelenléti ív), beleértve a táppénzes iratokat és a tárgyhónapban egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott, Megbízó által bejelentett dolgozók bérszámfejtéshez szükséges adatait is. A bérszámfejtést az adatok beérkezését követő 2 munkanapon belül elvégezzük.

 

 1. Új belépők esetében legkésőbb a munkaviszony kezdőnapját megelőző munkanap reggel 9 órásig Megbízó köteles a dolgozó alábbi adatait hibátlanul és hiánytalanul tartalmazó munkaszerződését, valamint az előző munkáltatótól származó kilépő papírokat (ennek hiányában a belépő dolgozó nyilatkozatát arról, hogy munkabérét letiltás nem terheli) a Könyvelőiroda részére kizárólag elektronikus úton elküldeni:
  1. Név, születési név,
  2. Anyja neve,
  3. Születési helye, ideje,
  4. Lakcíme,
  5. Adóazonosító jele, Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ)
  6. Munkaköri besorolása (FEOR számmal);
  7. Munkaszerződés szerinti személyi alapbér;
  8. Munkaviszony kezdete, munkaviszony tartama, próbaidő;
  9. Munkarend, jogviszony

 

Továbbá Megbízó köteles megküldeni a kedvezmények érvényesítéséhez szükséges nyilatkozatokat. Ennek hiányában kedvezmény nem érvényesíthető.

A hiányosan, illetve hibásan megadott adatokból adódó minden hátrányos következményért a felelősség a Megbízót terheli.

 

 1. Egyszerűsített foglalkoztatottak estében a foglalkoztatott munkakezdését megelőzően az adóhatósághoz történő bejelentéséért minden esetben Megbízót terheli a felelősség. Amennyiben a bejelentést saját hatáskörében intézi, köteles arról a tárgyhavi bér- és jövedelem-elszámolás elvégzéséhez Könyvelő iroda részére az előző pontban megadott határidőig adatot szolgáltatni. Megbízó a bejelentéshez a bérszámfejtési szolgáltatás keretén belül igénybe veheti a Könyvelőiroda segítségét az alábbiak szerint.

Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazni kívánt dolgozó bejelentéshez szükséges adatait legkésőbb a munka megkezdése előtti munkanapon írásban (e-mail) megküldi a Könyvelőiroda részére, ezzel egyidejűleg telefonon jelzi, hogy a foglalkoztatott bejelentését kéri. A könyvelőiroda a bejelentést az adóhatóság felé megteszi, és az erről készült nyomtatványokat Megbízó részére e-mailben megküldi. Megbízó a foglalkoztatott munkába állását legalább 1 órával megelőzően köteles meggyőződni arról, hogy a dokumentumok hiánytalanul megérkeztek-e, illetve a bejelentés az általa megadott adatok szerint történt-e. Amennyiben nem, azt haladéktalanul jelzi a Könyvelőiroda felé, aki a hibát, hiányosságot azonnal pótolja. Ennek megtörténtéig a dolgozó a munkát nem kezdheti meg. Ezen ellenőrzés elmulasztása esetén a bejelentés elmaradásának minden következménye a Megbízót terheli. Az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentéséhez szükséges adatok kör megegyezik az előző pontban leírtakkal.

 

 1. Kilépők dolgozók iratainak, igazolásainak kiadása, bérszámfejtésének elkészítéséhez kérjük elektronikus úton megküldeni a kilépő dolgozóra vonatkozó jelenléti ívet felmondásról készült dokumentumot. A fenti iratokat az adatok beérkezésétől számított 2 munkanapon belül elkészítjük.

 

 1. Megbízó köteles a szervezetét, gazdálkodását érintő változásokról – például új bankszámla nyitása, régi bankszámla megszüntetése, a társasági szerződés módosítása, új tevékenység végzése, tisztségviselők változása, tag halála, kilépése, új tag belépése, telephely megnyitása, megszüntetése, kapcsolt vállalkozás létrehozása stb. –  5 napon belül írásban a Könyvelőirodát tájékoztatni.

 

 1. Megbízó késedelmes fizetés esetén Köteles a Könyvelőirodának 40 EUR-os behajtási költségáltalányt megfizetni, amely a következő havi számlában automatikusan kiszámlázásra kerül.

 

 1. Amennyiben a Megbízó fizetési késedelme meghaladja a 15 napot vagy a 50 000 forintot, azaz ötvenezer forintot, Könyvelőiroda a követelés kezelését átadja kintlévőség kezelő cég részére. A behajtás összes költsége a késedelembe esett Megbízót terheli.

 

 1. A KÖNYVELŐIRODA JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

 1. Könyvelőiroda köteles az átvett bizonylatokat szakszerűen, az adó- és számviteli jogszabályoknak megfelelően könyvelni a kettős könyvvitel szabályai szerint.

 

 1. A könyvelt bizonylatok visszakereshető módon való rendszerezése, lerakása, az üzleti év zárása, a beszámoló elkészítése után Megbízó részére történő visszaszolgáltatása. Azok elszállítása és a törvényi határidőig történő megőrzése Megbízó feladata.

 

 1. A könyvelés pontosságáért, a vezetett nyilvántartások egyezőségéért, a beszámolók pontos, határidőre történő elkészítéséért, valamint a bevallások határidőben történő benyújtásáért a Könyvelőiroda felelősséget vállal. Az elektronikus adó-bevallásnak üzemzavar, áramszünet és egyéb elháríthatatlan külső ok miatti késedelmes adóhatósági érkeztetéséből eredő következményekért a Könyvelőirodát nem terheli felelősség.

 

 1. A Könyvelőiroda a könyvelési feladatok ellátása során kizárólag tartalmi és formai követelményeknek megfelelő bizonylatokat veszi figyelembe. Amennyiben a feldolgozásnál nem megfelelő, nem egyértelmű bizonylatokkal találkozik, köteles erre a Megbízót figyelmeztetni.

 

 1. A Könyvelőiroda az átvett okmányok, bizonylatok, adatok helyességét csak és kizárólag szám-szaki és adózási-formai szempontból ellenőrzi; a mögöttük lévő gazdasági események valódiságáért a Könyvelőiroda semminemű felelősséget nem vállal. Könyvelő nem vizsgálja a bizonylaton szereplő összegek jogosságát a teljesítésigazolások valódiságát, ebből eredő kártérítésre nem kötelezhető. A Megbízó a nem egyértelmű bizonylatok könyvelésben való szerepeltetésére utasításokat is adhat, a Könyvelőiroda azonban csak a Megbízó írásos utasítására, a Megbízó felelősségére és kárveszélyére teljesíti azokat. Az írásos utasítást Megbízó a kifogásolt bizonylaton vagy külön okiraton adja meg.

 

 1. A bérszámfejtési szolgáltatása keretében a Könyvelőiroda minden hónapban elektronikus úton megküldi Megbízó részére az elkészült bérjegyzéket, és az utalandó adók és járulékok listáját. A Könyvelőiroda félévente elkészíti és Megbízó részére elektronikus úton elküldi a jelenléti ívek alapján rögzített szabadság-nyilvántartásokat egyeztetési célból, valamint év végén minden munkavállaló részére kiállítja az M30-as megnevezésű jövedelemigazolást. A személyi jövedelemigazolásokat külön díjazás ellenében készíti el a Könyvelőiroda.

 

 1. A Könyvelőiroda semminemű felelősséget nem vállal az alábbiakért:
  1. Megbízó adat-, vagy iratszolgáltatásának, valamint költségviselésének késedelméből vagy elmaradásából eredő valamennyi hátrányos jogkövetkezményért – kár, többletköltség, jogvesztés – az adóhatóság által megállapítható pótlékot és bírságot is beleértve,
  2. A Megbízó székhelyén, illetve telephelyén felvett leltárak valódiságáért, és a leltárakban alkalmazott egységárak helyességéért, bevallani, vagy befizetni elmulasztott adók és járulékok önellenőrzésből, vagy adóhatósági megállapításból eredő valamennyi hátrányos következményért,
  3. Megbízó székhelyén, illetve telephelyén felvett leltárak valódiságáért, és a leltárakban alkalmazott egységárak helyességéért,
  4. Megbízó székhelyén, illetve telephelyén vezetni szükséges nyilvántartások meglétéért és azok szabályszerű vezetéséért (szigorú számadású nyomtatványok, ár-, selejtezési, áruromlási, leértékelési nyilvántartások).

 

 1. A Könyvelőiroda e szerződés teljesítéséhez jogosult más személy közreműködését igénybe venni, de e személy magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el.

 

 1. A Könyvelőiroda a Megbízásból eredő feladatait kizárólag mérlegképes könyvelő képesítésű alkalmazottai, vagy közreműködői útján látja el, a munkatársai legjobb tudásuk, a szakma szabályai és a jogszabályok keretein belül látják el a Megbízást.

 

 1. A Könyvelőiroda a tevékenységét a saját számítógépein, a hatósági előírásoknak megfelelő jogtiszta szoftverekkel végzi.

 

 1. A Könyvelőiroda kijelenti, hogy valamennyi tevékenységére kiterjedő szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik, és ezt köteles a Megbízás időtartama alatt fenntartani.

 

 1. A Könyvelőiroda az e szerződés megszegésével a Megbízónak okozott kárt köteles megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.

 

 1. Kártérítés címén meg kell téríteni a szolgáltatás tárgyában keletkezett kárt. A szerződésszegés következményeként a Megbízó vagyonában keletkezett egyéb károkat és az elmaradt vagyoni előnyt olyan mértékben kell megtéríteni, amilyen mértékben a Megbízó bizonyítja, hogy a kár, mint a szerződésszegés lehetséges következménye a szerződés megkötésének időpontjában előre látható volt.

 

 1. A Könyvelőiroda szolgáltatásai díját minden év január 1. napjával automatikusan a KSH által közzétett előző évi, vagy tárgyévi várható inflációs adatok, illetve a garantált bérminimum emelése közül a legmagasabb arányában megemeli, illetve áremelésében saját költségeinek növekedését is érvényesíti, melyről Megbízót írásban értesíti. Az értesítés kézhezvételétől vagy a kézbesítési vélelem beálltától számított 10 napon belül, illetve az első emelt összegű számla befogadásával elfogadottnak tekintendő.

 

 1. A Könyvelőiroda a szolgáltatási díját a Megbízó könyvelési anyagának mennyiségére, tételszámára, tevékenységének nagyságára, árbevétel- és létszám adataira, a telephelyek számának változására, bankkártyás fizetés, új terminál bevezetése/megszüntetése, új tevékenység indítására/megszüntetése, TB kifizetőhely létrehozására, megszüntetésére, illetve a törvényi változások, vagy bármely egyéb okból bekövetkező munkamennyiség változására való tekintettel Megbízóval egyeztetve felülvizsgálja és szükség esetén írásban módosítja.

 

III. A MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE

 1. A megbízási szerződést bármelyik fél 30 (harminc) napos határidővel, a hónap utolsó napjára felmondhatja.

 

 1. Rendkívüli felmondásnak van helye

 

 1. Megbízó részéről, ha a Könyvelőiroda a tevékenységével – bíróság jogerős ítéletével igazoltan – adóhiányt okoz,
 2. Könyvelőiroda részéről, ha a Megbízó a könyvelési bizonylatokat legalább 3 (három) alkalommal késedelmesen bocsátja a Könyvelő rendelkezésére,
 3. Könyvelőiroda részéről, ha a Megbízó a hátralékát a szolgáltatás szüneteltetés ellenére sem fizeti meg a fizetési felszólítás kézhezvételét, illetve a kézbesítési vélelem beálltát követő 10 (tíz) napon belül,
 4. Könyvelőiroda részéről, ha a Megbízó hátralékát az esedékességtől számított 30 (harminc) napon belül nem rendezte.

 

 1. A Könyvelőiroda kötelezi magát, hogy a Megbízással kapcsolatosan keletkezett vagy átvett minden feljegyzését, információt tartalmazó iratot, telefonszámot, bankszámlaszámot, személyi adatot, megbeszélésről készült jegyzőkönyvet, fényképet, videó felvételt, hangrögzítést, elszámolást, és bármilyen más adatot, a Megbízás megszűnésével egyidejűleg köteles a Megbízónak átadni, vagy a megbízó utasítása alapján megsemmisíteni.

 

 1. A Könyvelőiroda a szerződés megszűnését követően az átadott, feldolgozott számviteli bizonylatokat, nyilvántartásokat egyeztett időben, átadás-átvételi jegyzőkönyv kíséretében Megbízó részére átadja, az analitikus nyilvántartásokat, főkönyvi kivonatokat elektronikus úton Megbízó rendelkezésére bocsájtja. Az átadott könyvelési és munkaügyi anyagok adó és számviteli törvényekben előírt megőrzéséről a szerződés megszűnését követően a Megbízó köteles gondoskodni. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízás megszűnését követően a Könyvelőiroda a könyvelésre vonatkozó adatot szolgáltatni nem tud, illetve a könyvelési adatállományok törlésre kerülnek.

 

 1. PÉNZMOSÁS ÉS TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA ELLENI KÖTLEZETTSÉGEK

 

 1. A Könyvelőiroda tájékoztatja a Megbízót, hogy a Megbízási szerződés létrejötte és teljesítése során a Könyvelőirodát, mint szolgáltatót a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.), és az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvényben (Kit.) írt kötelezettségek terhelik, melynek megfelelően a Megbízó köteles saját, valamint képviseletére, rendelkezésre jogosultjaira vonatkozóan a Könyvelőiroda részére előírt azonosításhoz a szükséges adatokat megadni, és azt az eredeti okmányokkal igazolni, továbbá köteles az azokban bekövetkezett bármilyen változást 5 (öt) napon belül a Könyvelőnek bejelenteni.

 

 1. Amennyiben a Könyvelőiroda nem tudja végrehajtani a törvényben meghatározott ügyfél-átvilágítási intézkedéseket, akkor köteles megtagadni az üzleti kapcsolat létesítését és ügyleti megbízás teljesítését, vagy köteles megszüntetni a fennálló üzleti kapcsolatot – ezen törvényi kötelezettség irányadó jelen szerződésre is.

 

 1. ADATFELDOLGOZÓI GARANCIANYÚJTÁS

 

 1. A Könyvelőiroda a Megbízási szerződés teljesítése során kezeli a Megbízóval jogviszonyban levő természetes személyek adatait, ezen adatkezelés tekintetében a Könyvelőiroda adatfeldolgozónak, a Megbízó adatkezelőnek minősül. A Könyvelőiroda a szerződés teljesítése során adatfeldolgozóként garantálja az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtását.

 

 1. A Könyvelőiroda, mint adatfeldolgozó, a Megbízó felé garantálja, hogy:

 

 1. Megbízó nevében végzett adatkezelése során az EU általános adatvédelmi rendelete 5. cikkében meghatározott, a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveket betartja (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság, integritás és bizalmas jelleg, elszámoltathatóság),
 2. a szerződés teljesítésére a kezelt adatok védelmét biztosító megfelelő hardver és szoftver eszközöket és megoldásokat alkalmaz,
 3. minden adatkezelése a megfelelő titoktartással, továbbá a megfelelő technikai és szervezési óvintézkedésekkel történik,
 4. az adatkezelést végző minden foglalkoztatottja megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkezik az adatvédelem, az adatbiztonság és a bizalmas adatkezelés terén,
 5. az adatkezelést végző foglalkoztatottja az általa megismert személyes adatok vonatkozásában titoktartásra kötelezettség hatálya alatt állnak.

 

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

 1. A Megbízó a Megbízás megszűnését követő 3 (három) évig sem munkaviszonyban, sem munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében Könyvelőiroda előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem foglalkoztathat olyan személyt, aki a Megbízás hatálya alatt a Könyvelőirodával munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állt.

 

 1. A foglalkoztatás tilalmának megsértése esetére a Megbízó a Könyvelőiroda részére köteles 1 000 000 Ft (azaz egymillió forint) kötbért megfizetni. Amennyiben a Könyvelőirodának a kötbért meghaladó összegű kára keletkezett, úgy ezen kötbért meghaladó kárt a Megbízó a Könyvelőiroda részére megtéríteni köteles.

 

 1. A Megbízási szerződés bármilyen módosítása írásbeli alakban érvényes.

 

4.Felek a szerződésből eredő esetleges vitáikat igyekeznek elsősorban békés úton rendezni. Amennyiben mégis bírósági eljárásra kerülne sor, Felek kikötik a Könyvelőiroda székhelye szerinti bíróság illetékességét.